Asal Usul Carakan

Asal Usul Carakan Madhurá

Onènga sampeyan manossa odi\’ marlowaghi bhâsa ka\’anggghuy bhisa ngatorè kareb dã\’ orèng laèn. Bhâsa ghâpanèka bâdâ sè aropa bhâsa lèsan èngghi panėka bhâsa ka\’angghuy madâpa\’ kareb kalabân aghuna\’aghi lesan. Bâdâ jhughân bhâsa tolès èngghi panèka aghuna\’aghi tolèsan ka\’angghuy madâpa\’ pangaterrona dâ\’ orèng laèn. Kabit konana è madhurâ bhâsa tolès tanto marlowaghi horop sè bisa makkèlè ponapa sè bhâdi èyatorraghiya. Sala sèttong horop sè èghuna\’aghi è Madhurâ èngghi panèka horop jhâbâ otabâ sè èsambhât jhâbân, bâdâ jhughhâ sè nyambhât carakan Madhurâ.

Mènorot carèta kona (Lěgènda Aji Saka) è sèttong bâkto akonkonan duwâ\’ orèng kabulâna (Caraka), kaangghuy ajâgâ kerrèssa (abinanna). Aji a marènta dâ\’ duwâ\’ kabulâna panèka (Sambi so Dora)kalabân parènta se bhidhâ. Kabulâ sè kaduwá padá toro\’ oca ka parèntana Aji Saka.
Kacatora bâkto Aji Saka alalana, sala sèttong kabulâna èsoro modhut kerrès sè èjâgâ bi\’ kabulâna sè laèn. Aji Saka apessennan sapa\’a bhâi sè mènta ta\’ ollè bâghi kajhâbhâna Aji Saka dhibi. Amarghâ sè kaduwâ padâ narèma parènta sè ta\’ padâ, ahèrra sè kaduwâ pas apadhu (atokar) Kabulâ sè kaduwâ padâ saktèna, pongkasanna kabulâ sè kaduwâ padâ tèbhâs. Kadhâddhiyân ghâpanèka sareng Aji Saka pas è kaghâbây tatengnger aropa aksara ( ho, no, co, ro, ko, dho, to, sa, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo,go,bo,tho,ngo) pas èsalèn dâ\’ carakan Madhurâ: a, na, ca, ra, ka ,dâ, ta, sa, wa/wâ, la/lâ, pa, dâ, jâ/jhâ, yalyâ, nya, ma, gâ/ghãâ, bâ/bhâ, tha, nga.