Bagiyan-Bagiyan Èpon Puisi Bahasa Madura

Bagiyan-Bagiyan Èpon Puisi Bahasa Madura

Puisi panèka tamaso\’ angghidân sastra sè aghândhu\’ bâgiyân-bâgiyán. Badã bågiyân sè kaoladhan, båda jhughân sè ta\’ kaoladhân. Sè bisa kaoladhân èngghi paneka aropa bâdåna bhåris sareng paddhâ andhegghán. Manabi sè ta\’ kaoladhân èngghi paněka tèma sareng bâburughân becce.

Ghálimpo\’na ca\’-oca\’ è dålem puisi ènyamaè bhâris. Bháris panèka è dálem ghâncaran biyásana ènyamaè okara. Bhâris panèka jhughan aghândhu\’ ghuru sowara. Lèbåt bhâris panèka orèng sè ngangghit puisi makalowar éssèna atèna otabâ pèkkèranna. 

Manabi bhâris sè eangghit paněka ampon aghalimpo\’ pas ènyamaé paddhâ andhegghân. Ghálimpo\’na bhâris panèka aropa sèttong pamangghi sè èjhârbaäghi lèbät ris-bháris sè båda è dälem paddhâ andhegghân ghâpaněka. Dhâddhi settong pamangghi sèttong paddhâ andhegghan. Manabi ghâdhuwân pamangghi laèn, kodhu abâdhi paddhâ andhegghån anyar.

Dhinèng tèma èngghi paněka maksot sè palèng poko\’ (otama) dári ponapa sè éjhârbä\’äghi sè ngangghit puisi è dálem puisina. Maksot sè palèng poko\’ (otama) panèka èjhårba\’äghi ghân nè\’-sakonè\’ è dälem bhân-sabbhán bháris sareng paddha andhegghân. Tèma paněka aropa dhâsarra sosonan puisi. 

Dhinèng bâburughán beccè panèka maksot sè saè sè bhäkal èpadapa dã\’ ka se maos puisi. Maksot sè saè panèka aropa nasèhat se ngangghit puisi dã\’ ka sè maos puisi Pakon

  pengertian puisi dalam bahasa madura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.