Bâgiyânna/Struktur Puisi

Bâgiyânna/Struktur Puisi

Bâgiyân/struktur puisi bâdâ 2 macem, èngghi ka\’dinto bâgiyân fisik puisi tor bâgiyân bhâtèn puisi.

1. Bâgiyân/ struktur fisik puisi

a. Bhângonna puisi (tipografi) èngghi ka\’dinto caraèpon ngator paddhâ/ bhâris, bânnya\’èpon ca\’-oca\’ dâlem sapaddha/ sabhirina, jhughân caraèpon ngator panyabâ\’na aksara nyopprè bhângonnèpon puisi abhângon akadhi sè èkasokane sè nyerrat.

b. Ca\’-oca\’ pèlèyan/ diksi èngghi ka\’dinto carana mèlè ca\’-oca\’ kaangghuy mamoddha maksottèpon puisi. Ca\’-oca\’ pelèyan ka\’dinto mèlè ca\’-oca\’ sè èndhâ tor rang-rang èpangghi\’i dâlem rè-saare.

c. Imaji/ citraan èngghi ka\’dinto sosonan ca\’-oca\’ sè èghuna\’aghi sè ngangghit dhi, dâlem puisi bâdâ 5 macem, èngghi ka\’dinto; imaji sowara (auditif), imaji pangoladhân (visual), imaji kaangghuy aghâmbhârrâghi pa-ponapa sè èkarassa, akadhi pa-ponapa sè èola épèyarsa\’aghi, éli-kaghali, tor èghâghâp. Dhinèng imajil citraan ghâghâbhân (taktil), imaji ongessan/ sèyoman (olfaktori), imaji ghuli (kinestetik) sè bisa èoladhi.

d. Oca\’ nyata (kata kongkret) èngghi ka\’dinto ca\’-oca\’ sè aghâmbhârraghi pa-ponapa sè bisa èoladhi.

e. Bhâsa sè eghuna\’aghi (gaya bahasa) èngghi ka dinto caraèpon aghuna\’aghi bhâsa nyopprè matombu bânnya\’ artè otabâ artè anyar, matombu ngen-angen pamangghi (imajinasi) orèng sè maos tor èkarassa èndhâ.

f. Verifikasi èngghi ka\’dinto sè aghândhu\’ maksod caraèpon ngator bhâb rima, nitme tor metrum.
# Rima èngghi ka\’dinto papadânna monyè dâlem puisi, sae è sè kabidhân/ awal tengnga, sareng pongkasannèpon/ è bingkèng paddhâ/ bhâris puisi. Dhinèng macemmèpon rima èngghi ka\’dinto; sè kapèng sèttong onomatope èngghi ka\’dinto oca\’ sè nèrowè sowara èssè\’èpon alam, akadhi cek-cek, kongko\’ sè nèrowè monyèna ajam lakè\’, pak-kopak, tor samacemmèpon. Sè kapèng duwâ\’ sowara sè èli-bâli.
# Ritma èngghi ka\’dinto tèngghi mandhâbbhâ sowara dâlem maos puisi, akadhi bâda sè èmaos lèrè, ghâncang, èmaos kalabân sowara mandhâp/ dalem, ngangghuy sowara tèngghi, tor samacemmèpon.
# Metrum èngghi ka\’dinto okoran irama sè etantowaghi kalabân bânnya\’na tor lanjhângnga tekkanan keccab (suku kata) dâlem sabbhân paddha.

  Kunci Jawaban PPG Bahasa Inggris Sumatif M4 Profesional - English for the Media

2 Bågiyânnal struktur bhâtèn puisi

a. Bháb parkara sé ékacaréta/ tema èngghi ka\’dinto pokeddhà éssé\’èpon puisi.

b. Rassa/ feeling éngghi ka\’dinto ca\’-oca\’ sè eangghuy aghambhárraghi angghebbhânna sè ngangghit/ penyair dâlem puisi. Akadhi \”alako berra\” apello konèng\” sè aghâmbhârrâghi orèng sè lalakon sè malarat kaangghuy kèngèng rajhekkè.

c. Nada/tone èngghi ka\’dinto angghebbhânnèpon sè ngangghit puisil penyair dà sè maos puisi. Ompamaèpon \”bintang tep-ngarettèp\” aghâmbharraghi nada panggháliyânna/ atèna sè ngagghit penyair sè ghumbhira otabâèpon senneng. Otabâèpon bisa eartè\’è aghâmbhârrâghi kakobâsa\’annèpon Allah.

d. Pamertè beccè\’/ amanat èngghi ka\’dinto bâburughân beccè\’ sé épadapa\’ sè ngangghit/penyair dà\’ sè maos lèbât puisi sè eangghit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.