Contoh Puisi Bahasa Madura, Puisi Kona dan Puisi Anyar

Contoh Puisi Bahasa Madura, Puisi Kona dan Puisi Anyar

1. Contoh Puisi Bahasa Madura : Kasta (Sesal/Penyesalan)

KASTA
Angghidhân: Abdul Gani
Pangarep bisa ècanḍhâk
Ètegghu’i terro èpasekkenna
Pola bisa èkaè’aghi ka ngen-angen
Dhâddhiyâ ghâmbhâr gântheng
Nyonar sè cekka’ ḍâlem oḍi’
Sèkobâsa ghâmbhârrâ laèn
Ghâmbhâr sokkla
Ta’ bisa aobâ
Abârna hakèkat
Ro’om hèkmat
Ta’ ḍugghâ
Namong bisa kasta

2. Contoh Puisi Bahasa Madura : JHÂNJHI (Janji)

JHÂNJHI
Angghidhân: Abdul Gani
Nalèka ènga’ ka jhânjhi
Terro rampa’a
Tapè ro’omma ḍuwâ’ jhâlan
Atè bân pèkkèr ta’ paḍâ
Bâḍâ sala
Bâḍâ bhenḍer
Tapè jhânjhi tèngghi
Pagghun ongkol
Bhenḍer dhâddhi sala
Sala dhâddhi bhenḍer
Ta’ kèra sala
Sala sala sala
Bhenḍer bhenḍer

3. Contoh Puisi Bahasa Madura : TANG NYABȂ GHUN SAKERRA’ (Nyawaku Hanya Seiris)

TANG NYABȂ GHUN SAKERRA’
Angghidhânna: Abdul Gani
Satèya sèngko’ manjheng
Mandheng tokang tèngghâr
Sarḍâḍu Bâlandhâ bân kamalaradhânna bhângsa
È Lon-alon Lu’-ghulu’
Tang nyabâ pajhât ghun sakerra’
Tapè ta’ tako’ apèsa bi’ tang raghâ
Kalamon asabâb abhillâi naghârâ
Sèngko’ aromasa la ta’ sèsèp ḍâri pasthè
Tapè tolong lèllanè
Tang mowa jhâ’ sampè’ tatoktok
Kalabân kamalaradhân bân sapatuna Bâlândhâ.
Tang nyabâ pajhât ghun sakerra’
Tapè ta’ tako’ èkala’ tokang tèngghâr Bâlândhâ
Ta’ tako’ lobângngâ tèngghâr èpamaso’ ka colo’
È ḍinna’ è Lon-alon Lu’-ghulu’

4. Contoh Puisi Bahasa Madura : Ningnang Ningghung

Ningnang Ningghung
Angghidhânna: Adien
Nongghâl dzât
Sè jhârbâ’âghi … bhernèng, ngacèrnang
Sè amorbhâ jhâgât …
Kongsè Maha Aghung
Ningnang ninghung
Ta’ ning laèn sè èsembhâ
Angèng … Allah sè nongghâl
Dzat sè amorbhâ jhâghât
Bân sadhâjâ mahlok
Èḍhâbuwaghi ḍâlem bâburughân …
Sanajjhân tang kabulâ kabbhi
Ta’ nyembhâ … tor pamaloppa … ḍâ’ dzat
Sè nongghâl sampè’ akhèr jhâman…
Dzat sè nongghâl nèko
Pagghun ngeccèt cabbhi
Tor sadhâjâ tombuwân è morbhâ jhâghât
Manossa oḍi’ kongang mèlè
Becce’ … jhubâ’ ḍâlem larjhâp tèngka’na
Bilâ taḍâ’ bhâkal bâḍâ
Bilâ ampon bâḍâ bhâkal taḍâ’ polè
Sèttong pangrènget … mongghu
Ḍâ’ sadâjâ manossa
Ningnang ninghung
Ghumatè … ḍâlem pèkkèr sè jhuntrong
Tor ghulina atè sè jhekjhek …
Ngalèning … ngaghungngaghi …
Dzat sè Aghungât
Sè jhârbâ’âghi … bhernèng, ngacèrnang.

5. Contoh Puisi Bahasa Madura : Alako Berrâ’ Apello Konèng


Alako Berrâ’ Apello Konèng
Angghidhân: M. Hafid Effendy
Rèng Madhurâ jhâjhulugghâ
Lako berrâ’ nyabâna, pello konèng komandhinna
Sabbhân arè ajingjing sol-taghisol
Namong nyarè nasè’ saompa’an mongghu na’potona
Rèng Madhurâ pellona èkapanḍi, napsona sè aghunjâk
pagghun taḍâ’ paḍâ
Rèng Madhurâ, lakè’ binè’ alako berrâ’ apello konèng.
Tep-tebbhâ jhemjhem bân rajjhâ kabaḍâ’ânna rèng Madhurâ
Alako berrâ’ ampon dhâddhi kaoḍi’ânna
Sèyang malem abhuru alako berrâ’ apello konèng
Rèng Madhurâ taḍâ’ lajjânna
Rèng Madhurâ taḍâ’ lambânna
Rèng Madhurâ kerras tapè akerrès
Rèng Madhurâ kalonta tèngka polana

6. Contoh Puisi Bahasa Madura : SOMOR TANTO


SOMOR TANTO
Angghidhân: M. Hafid Effendy
Berrit jhâjhulugghâ
Berrit kalontana
Berrit mongghu ḍâ’ sè parcajâ
Somor tanto aèngnga lebbhur sombherrâ kaoḍi’ân
Somor tanto namong rèng kona sè tao
Somor tanto namong rèng sè angrasa seppo sè tao
Tarkaḍhâng angrasa berrit
Esèttong panemmo sè taḍâ’ paḍâ
Aghumbâ’ aèngnga lebbhur
Ngacèrnang bhersè bân asrè
Sombher sè ta’ bu-ambu
Kakobâsa’anna sè Aghung taḍâ’ paḍâ
Tapè bilâ taḍâ’ rokat, dhâddhi berriddhâ ḍâ’ sakabbhinna bhâlâ tatangghâ
Namong rèng sè semma’ ka sè Aghung sè bisa arabât