Macemmaa Ghancaran Bahasa Madura

Cem-macemma ghâncaran:
 Narasi èngghi panèka paragraf sè acarèta bhâb kadhâddhiyân.
Cèrè-cèrèna
1. Aghânḍhu’ berta tor kadâddhiyân
2. Bâktona rontot
3. Mapaḍḍhâng ḍâ’ pasèra sè alako ḍâlem kadhâddhiyân
4. Jhejjherrâ carèta èjhârbâ’aghi kalabân jhârbâ
 Ḍeskripsi èngghi panèka paragraf sè aghâmbhârrâghi sèttong parkara
kantos sè maos acora’ bisa ngoladhi, mèrengngaghi, otabâ apangrasa
katèbhânan ka bhâdhânna dhibi’. Parkara sè bhâḍhidideskripsikan bisa
aropa orèng, bhârâng, otabâ kennengngan.
Cèrè-cèrèna:
1. Ghâmbhârân sèttong bhârâng, kennengngan tor kabâḍâ’ânnèpon.
2. Ghâmbhârân sè è lakonè rarengghânna bhâdhân.
3. Ghâḍhuwân tojjhuwân ka’angghuy sè maos tor sè mèreng acora’
ngalampa’aghi dhibi’.
4. Aparèng sèttong jhâjhârbâ’ân bhâb pokeddhâ berta sè aropa bârna,
okoran, tor salaènna
 Eksposisi èngghi panèka paragraf sè aparèng berta sèttong cara otabâ
pètodhu kantos orèng sè maos atambâ pangaonèngannèpon.
Cèrè-cèrèna :
1. Tolèsan sè aparèng tambâna pangaonèngan.
2. Ajâwâb pètanya: ponapa, kadhi ponapa, bilâèpon tor aponapa.
3. Èpaḍâpa’ kalabân jârbâ tor jhejjer
4. Asèpat netral (ta’ maksa sè maos ka’angghuy noro’ ponapa
kasokanna sè nyerrat).
5. Bâḍâ berta.
 Argumantasi èngghi panèka paragrap sè aghânḍhu’ sèttong pamangghi
jhughân kamoskèlan.
Cèrè-cèrèna :
1. Bâḍâ pangaterro sè nyerrat ka’angghuy maparcajâ sè maos bhâb
èssèna paraggraf.
2. Bâḍâ bhuktè sè aropa: data, fakta, grafik, tabel tor ghâmbhâr.
3. Sè nyerrat ghâḍhuwân pangaterro ka’angghuy ngobâ bâtek sè
maos.
4. Sè nyerrat ta’ kèngèng aghuna’aghi emosi.
5. Bâḍâ pamangghi tor kamoskèlannèpon.
 Persuasi èngghi panèka paragraf sè ngajhâk para maos sopajâ
ngalakonè sèttong kalakowan.
Cèrè-cèrèna :
1. Bâḍâ ajhâghân.
2. Bâḍâ èhtèyar ngajhâk para maos.

Contona Paragraf :
1. Rama monḍhut mèjâ kaanghuy Budi mènangka persèn ulang tahun. Mèjâ
kasebbhut ḍâri kaju jhâtè, tèngghina korang langkong 75 cm, lèbârrâ korang
langkong 50 cm lanjhângnga 1,5 meter, bârnana coklat ngoḍâ, akor kalabân
kamar kennengnganna Budi bilâ ajhâr.
Paragrap è attas èsebbhut paragraf diskripsisabâb nyarèta’aghi bhâb persèn
ulang tahunna Budi, jhârbâ sareng okoran, bujud tor bârnaèpon
2. Ir. Soekarno aropa’aghi Presiden sè ḍâ’-aḍâ’ neng Indonesia, sè nyeppowè
ngabidhi taon 1945. Soekarno èyokom tor èbuwâng polana salèrana tatak
alabân Bâlândhâ, kantos salèrana bângal ajhârbâ’aghi bhâb Indonesia
mardhika sè ajhâjhuluk Pancasila tor abhâḍhi BPUPKI. Soekarno asareng
Mohammad Hatta mènangka bâkkèlla rakyat Indonesia è tangghâl 17
Agustus1945 ngomommaghi bhâb Kamardhika’an. Sè kaḍuwâ ètangkep
Bâlândhâ è taon 1948 tor è buwâng ḍâ’ Bengkulu. Soekarno èpabâli ḍâ’ Jokya è
taon 1949 tor è pangastanè Prèsiden polè. È taon 1955 salèrana asareng
naghârâ non blok neng è konfrensi Asia Afrika, apidato bhâb lalabânan ka
Bâlândhâ. Sadhâjâ kaoḍi’ânna èbhâktèyaghi ka’angghuy naghârâ.
Paragraf è attas nyarèta’aghi paragraf narasi polana ajhârbâ’aghi bhâb Ir.
Soekarno abhillâi naghârâ.
3. Flu burung aropa’aghi sèttong panyakèt sè bisa ngallè ḍâ’ orèng laèn, paḍâ
sareng virus influenza, lantarannèpon ḍâri kèbân mano’, mèlaèpon pas
ènyamaè flu burung. Nyama laèn dâri panyakèt ka’ ḍinto afian influenza.
Mènangka kasussèpon èngghi panèka:
a. Kasus suspect
Èngghi panèka orèng sè ècapo’panyakèt ISPA. Ḍhâ-tanḍhâna, panassa
bhâdhân 380
C, abâto’an torsongkan gherrungan tor amèro’an kapprana
abiddhâ samènggu, sabellunna orèng ka’ ḍinto kapprana toman along-polong
sareng mano’.
b. Kasus pro bable
Èngghi panèka panyakèt sè kodhu è talèktèghi neng laboratorium, ponapa
orèng kasebbhut ètangko panyakèt influenza A (H5NI). Ompamana tes HI sè
aghuna’aghi H5NI ḍâlem bâkto sè sakejjhâ’ kapprana bisa adhingghâl omor.
Paraggraf è attas èsebbhut paragraf eksposisi polana ajhârbâ’aghi bhâb flu
burung kalabân cè’ jhârbâna.
4. Manabi sampèyan èngghâl mangkat ḍâ’ sèttong kennengngan ka’angghuy jâr�kalènjâr, kapprana sampèyan kodhu ajâgâ kasèhadhân bâdhân, beccè’na
aḍhâ’âr vitamin sopajâ bhâdhân sèhat, è antarana:vitamin A, B komplek, tor
vitamin C, tor multivitamin (vitamin D) sè aghuna mongghu tolang, tor jhughân
vitamin E sè aghuna ḍâ’ kasèhadhânna kolè’.
Paraggraf è attas èsebbhut paragraf persuasi sabâb ghâḍhuwân tujjhuwân
ka’angghuy ngajhâk para maos sopajâ kasokan aghuna’aghi sèttong produk
obhât.
5. Peluncuan sè biyasa èparèngngaghi ḍâ’ rèd – morèd otabâ mahasiswa anyar
ampon abit andhâddhiyâghi potegghâ pèkkèrannèpon para orèng seppo.
Sabâbbhâ, è ḍâlem peluncuan bânnya’ kadhâddiyân para senior aparèng
okoman sè nyabâbbâghi bhârâ’âla ḍâ’ na’-kana’ sè noro’ plonco. Mèla ka’ḍinto
bânnya’ orèng sè apamangghi jhâ’ peluncuan ka’ḍinto kodhu èyambuwâghi.
Kalabân ngobâ bujut ḍari ploncoan ḍâ’ ospek tantowèpon maghârsarè
langkong bânnya’ saroju’ sabâb oca’ ospek ka’ḍinto tasambhung kalabân
okoman – okoman ka’angghuy ngoji mental, bâdhân, otabâ ngagem
rarengghân sè loco. Nangèng ḍa’ bângaseppo cokop bhunga manabi pottrana
narèma okoman sè kadhi ka’ḍinto èngghalè dhibi’na èparèpot ka’angghuy
nyaḍiyâ’âghi bârâghât sè cokop rajâ. Saè bârâghât kuliah tor bârâghât
ka’angghuy ponḍhughân. Orèng seppo talebât kocèbhâ manabi pottrana
dhâddhi korban kancana otabâ kaka’ kellassa (senior).
Paragraf è attas èsambhât paragraf argumentasi polana paragraf kasebhut
maparcajâ sè maos sopajâ saroju’ kalabân baḍâna obâ’ân lalampa’anospek sè
bânnya’ makalowar bârâghât orèng towa langkong saroju’ manabi lalampa’an
ospek èghântè’è sareng ngennallaghi kampus.

Artikel Berikutnya :
Contoh Ghancaran Bahasa Madura

Baca Artikel Lainnya :

Puisi Bahasa Madura
Ghancaran Bahasa Madura
Carpan Bahasa Madura