Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Asal Usul CarakanAsal Usul Carakan Madhurá


Onènga sampeyan manossa odi' marlowaghi bhâsa ka'anggghuy bhisa ngatorè
kareb dã' orèng laèn. Bhâsa ghâpanèka bâdâ sè aropa bhâsa lèsan èngghi
panėka bhâsa ka'angghuy madâpa' kareb kalabân aghuna'aghi lesan. Bâdâ
jhughân bhâsa tolès èngghi panèka aghuna'aghi tolèsan ka'angghuy madâpa'
pangaterrona dâ' orèng laèn. Kabit konana è madhurâ bhâsa tolès tanto
marlowaghi horop sè bisa makkèlè ponapa sè bhâdi èyatorraghiya. Sala
sèttong horop sè èghuna'aghi è Madhurâ èngghi panèka horop jhâbâ otabâ
sè èsambhât jhâbân, bâdâ jhughhâ sè nyambhât carakan Madhurâ.Mènorot carèta kona (Lěgènda Aji Saka) è sèttong bâkto akonkonan duwâ'
orèng kabulâna (Caraka), kaangghuy ajâgâ kerrèssa (abinanna). Aji a
marènta dâ' duwâ' kabulâna panèka (Sambi so Dora)kalabân parènta se
bhidhâ. Kabulâ sè kaduwá padá toro' oca ka parèntana Aji Saka.

Kacatora bâkto Aji Saka alalana, sala sèttong kabulâna èsoro modhut
kerrès sè èjâgâ bi' kabulâna sè laèn. Aji Saka apessennan sapa'a bhâi sè
mènta ta' ollè bâghi kajhâbhâna Aji Saka dhibi. Amarghâ sè kaduwâ padâ
narèma parènta sè ta' padâ, ahèrra sè kaduwâ pas apadhu (atokar) Kabulâ
sè kaduwâ padâ saktèna, pongkasanna kabulâ sè kaduwâ padâ tèbhâs.
Kadhâddhiyân ghâpanèka sareng Aji Saka pas è kaghâbây tatengnger aropa
aksara ( ho, no, co, ro, ko, dho, to, sa, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo,
mo,go,bo,tho,ngo) pas èsalèn dâ' carakan Madhurâ: a, na, ca, ra, ka ,dâ,
ta, sa, wa/wâ, la/lâ, pa, dâ, jâ/jhâ, yalyâ, nya, ma, gâ/ghãâ, bâ/bhâ,
tha, nga.

Post a Comment for "Asal Usul Carakan"