Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Bagiyan-Bagiyan Èpon Puisi Bahasa Madura

Bagiyan-Bagiyan Èpon Puisi Bahasa Madura

Puisi
panèka tamaso' angghidân sastra sè aghândhu' bâgiyân-bâgiyán. Badã
bågiyân sè kaoladhan, båda jhughân sè ta' kaoladhân. Sè bisa kaoladhân
èngghi paneka aropa bâdåna bhåris sareng paddhâ andhegghán. Manabi sè
ta' kaoladhân èngghi paněka tèma sareng bâburughân becce.
Ghálimpo'na
ca'-oca' è dålem puisi ènyamaè bhâris. Bháris panèka è dálem ghâncaran
biyásana ènyamaè okara. Bhâris panèka jhughan aghândhu' ghuru sowara.
Lèbåt bhâris panèka orèng sè ngangghit puisi makalowar éssèna atèna
otabâ pèkkèranna. Manabi
bhâris sè eangghit paněka ampon aghalimpo' pas ènyamaé paddhâ
andhegghân. Ghálimpo'na bhâris panèka aropa sèttong pamangghi sè
èjhârbaäghi lèbät ris-bháris sè båda è dälem paddhâ andhegghân
ghâpaněka. Dhâddhi settong pamangghi sèttong paddhâ andhegghan. Manabi
ghâdhuwân pamangghi laèn, kodhu abâdhi paddhâ andhegghån anyar.Dhinèng
tèma èngghi paněka maksot sè palèng poko' (otama) dári ponapa sè
éjhârbä'äghi sè ngangghit puisi è dálem puisina. Maksot sè palèng poko'
(otama) panèka èjhårba'äghi ghân nè'-sakonè' è dälem bhân-sabbhán bháris
sareng paddha andhegghân. Tèma paněka aropa dhâsarra sosonan puisi. Dhinèng
bâburughán beccè panèka maksot sè saè sè bhäkal èpadapa dã' ka se maos
puisi. Maksot sè saè panèka aropa nasèhat se ngangghit puisi dã' ka sè
maos puisi Pakon

Post a Comment for "Bagiyan-Bagiyan Èpon Puisi Bahasa Madura"