Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Macemma Puisi Madhura


Macemma Puisi Madhura
Puisi engghi ka'dinto angghidhan se aropa sastra kaangghuy ngatorraghi
éssèna pangghaliyan / ngen-angen kalabán aghuna aghi bhasa sé endhá.Dhinèng macemmépon puisi Madhurá bada duwá, éngghi ka'dinto :a. Puisi kona

Puisi kona èngghi ka'dinto angghidhan sé tapèngkot da gher-ogher
(atoran- atoran) sè bâda. gher-ogher sè émaksod akadhi bânnya'na padhhá
(bharis) dâlem séttong paddhá andhegghan (bait), bânnya'epon ghuru
bilângan (suku kata), Jhughan ghuru laghuna.

Dhineng sè tamaso puisi Madhurá kona êngghi ka'dinto pantun, si'èr
(sair), papareghân sareng salaènnèpon. Puisi Madhura kona, akadhi
paparèghan manabi dhimen bânnya sè ta éserrat (étolés), nangèng
élaghuwäghi Conto paparéghân sè élaghuwaghi:

Ker-tanoker dimma bará dimma têmor

Sapa sè soker sè nyapa kaada lanjhäng omorPapréghân è attas aropa agi nyanyeyanna / laghu en-maenanna na-kana
Madhurá Paparèghân è attas aghâmbharraghi manabí na-kana' soker (ta
nyapa) sareng kancana, manabi jhâman dhimen saamponna tello are ampon
rebbhu'an sè nyapa'a, marghá è nyanyèyan kasebbhut éjhárna'aghi, paséra
sè nyapa kaada bhåkal lanjhang omor, jhughan na-kana ampon onèng jhã
soker ka dinto ta ékengengngaghi sareng aghama. Melaèpon manabi
étalèktèghi, paparèghán è attas aghändhu' pamertè beccè dha' bhâdhán
kaula sareng panjhennengngan kodhu atong rokon, ta' kèngèng atokaran, ta
kengèng ghântèng marengngo ponapa polè kantos soker. Parkara ka'dinto
ta ékengèngngaghi sareng aghámab. Puisi anyar (modern)

Puisi anyar ênghi ka'dinto angghidhân sè ta tapèngkot dà gher-ogher
(atoran- atoran) sè bada. Dhåddhi manabi puisi anyar ka' dinto
angghidhân sè ampon mardhika, ta mabi aghuna'aghl gher-ogher
(atoran-atoran) se bada manabi ngangghidha ghumantong ä kasokannépon
(kakencengngannna) sè ngangghit.

Post a Comment for "Macemma Puisi Madhura"