Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Pengertian epon Puisi Bhasa MadhuraPengertian epon Puisi Bhasa MadhuraOca' puisi paněka asalla dåri bhâsa Yunani èngghi panèka oca' poiesis
artèna abhådhi. Artè abâdhi paněka aghândhu' maksot orèng ngangghit
puisi èstona abâdhi ghâmbhârân essèna atèna. Pokeddha, puisi èngghi
panèka ghambhârân èssèna atè sareng pekkèranna orèng sè ngangghit puisi
abujut ca-oca' sè saè: Eyangghep sae polana aghândhu' ghuru laghu sareng
aghândhu artè sè bânnya'.  Pokeddhân puisi paněka ta' langgheng, namong
abâ-obâ noro' obâna sareng macemma puisi.Manabi orèng abâdhi puisi paneka ta' èjhârbã'aghi lanjhâng lèbår
akadhiyâ orèng abâdhi ghâncaran. Ponapaa bisaos sè ejhârba'âghiyâ
ènyarèyaghi ca-oca' sè rèngkes namong bânnyá' parkara sè bisa èjhårbá
aghi. Kaangguy parkara panèka éghuna'aghi oca' kèyasan sareng
parlambhâng. Keyasan panèka artèna nyambhât sèttong parkara kalabân sambhâdhân sè
laèn sè èyangghep padá otabâ para pada'a. Opama orèng kembhâr sè para'
padãâ tor malarat èsarè bhidhâna, esambhât akantha pènang ésèbå' duwâ.
Manabi parlambhâng paneka aghântè sèttong parkara kalabân parkara sè
laèn. Opama parlambhång pramuka engghi panèka tombuna nyèyor. Dhâddhi
kèyasan panèka panèka aropa ca-oca', manabi parlambhâng aropa bhârâng.Puisi panèka mènangka angghidhân sastra sè palèng kona. Asabâb konana
panèka tantona nombuwâghi cem-macemma puisi. Adhâsar dâri bâkto
angghidhânna, puisi panèka bâdâ sè kona bâdâ jhugâ sè modèren. Puisi
kona biyâsana ghi apandhuman ka bânnya'na bhâris, ghuru sowara, sareng
paddhâ andhegghân. Manabi puisi modèren ampon ta' apandhuman polè ka
bânnya'na bhâris, ghuru sowara, sareng paddhâ andhegghân.Adhâsar jhâjhârba'an è attas, puisi èngghi panèka pamangghi, pėkkèran,
sareng sowarana atè sè èpakalowar lèbât ris-bhâris otabâ lèbât paddhå
andhegghân tor èsoson ngangguy okara sè saè. Ca'-oca' sè bâdâ è bhan-
sabbhân bhâris aropa'aghi ca'-oca' pèlèyan sè aghândhu' artè sè bânnya'
tor aghândhu' bâburughân beccè'. È bâbâ panėka contona puisi modèrn.
Eyatorè bâca patètè !E SÈTTONG ARE E SETTONG MOSÈMAngghidhân Abdul GaniÈ sèttong arè è sèttong mosèm

Sèngko' so bâ'na padâ makompol kembhâng

Sambi nyarè bâlâng è ghâr-paghâr otabâ è bhun-kebbhunÈ sèttong arè è sèttong mosèm

Lèbât nyarèkembhâng

Lèbât nyarè bâlâng è ghâr-paghâr

Tang tarèsna èbâghi ka bâ'naEbhârengngè monyèna poter

Ca-oca kalowar ta' kennèng tambhâ'Ba'na coma neng-enneng

Kajuwân neng-enneng

Kebbhun bân kembhâng neng-enneng

Coma songay sè ngaracak

Ngancaè tang atè sè ngaracak.Satèya ropana ta' bisa ngantos

Kajuwân èpogher kebbhun èjhuwâl

Poter ta' ngennèng amonyè

Pa'anabhân aobâ dhâddhi bengko

Tapè bâ'na pagghun neng-enneng.

Post a Comment for "Pengertian epon Puisi Bhasa Madhura"