Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Macemmaa Ghancaran Bahasa Madura


Cem-macemma ghâncaran:

 Narasi èngghi panèka paragraf sè acarèta bhâb kadhâddhiyân.

Cèrè-cèrèna

1. Aghânḍhu’ berta tor kadâddhiyân

2. Bâktona rontot

3. Mapaḍḍhâng ḍâ’ pasèra sè alako ḍâlem kadhâddhiyân

4. Jhejjherrâ carèta èjhârbâ’aghi kalabân jhârbâ

 Ḍeskripsi èngghi panèka paragraf sè aghâmbhârrâghi sèttong parkara

kantos sè maos acora’ bisa ngoladhi, mèrengngaghi, otabâ apangrasa

katèbhânan ka bhâdhânna dhibi’. Parkara sè bhâḍhidideskripsikan bisa

aropa orèng, bhârâng, otabâ kennengngan.

Cèrè-cèrèna:

1. Ghâmbhârân sèttong bhârâng, kennengngan tor kabâḍâ’ânnèpon.

2. Ghâmbhârân sè è lakonè rarengghânna bhâdhân.

3. Ghâḍhuwân tojjhuwân ka’angghuy sè maos tor sè mèreng acora’

ngalampa’aghi dhibi’.

4. Aparèng sèttong jhâjhârbâ’ân bhâb pokeddhâ berta sè aropa bârna,

okoran, tor salaènna

 Eksposisi èngghi panèka paragraf sè aparèng berta sèttong cara otabâ

pètodhu kantos orèng sè maos atambâ pangaonèngannèpon.

Cèrè-cèrèna :

1. Tolèsan sè aparèng tambâna pangaonèngan.

2. Ajâwâb pètanya: ponapa, kadhi ponapa, bilâèpon tor aponapa.

3. Èpaḍâpa’ kalabân jârbâ tor jhejjer

4. Asèpat netral (ta’ maksa sè maos ka’angghuy noro’ ponapa

kasokanna sè nyerrat).

5. Bâḍâ berta.

 Argumantasi èngghi panèka paragrap sè aghânḍhu’ sèttong pamangghi

jhughân kamoskèlan.

Cèrè-cèrèna :

1. Bâḍâ pangaterro sè nyerrat ka’angghuy maparcajâ sè maos bhâb

èssèna paraggraf.

2. Bâḍâ bhuktè sè aropa: data, fakta, grafik, tabel tor ghâmbhâr.

3. Sè nyerrat ghâḍhuwân pangaterro ka’angghuy ngobâ bâtek sè

maos.

4. Sè nyerrat ta’ kèngèng aghuna’aghi emosi.

5. Bâḍâ pamangghi tor kamoskèlannèpon.

 Persuasi èngghi panèka paragraf sè ngajhâk para maos sopajâ

ngalakonè sèttong kalakowan.

Cèrè-cèrèna :

1. Bâḍâ ajhâghân.

2. Bâḍâ èhtèyar ngajhâk para maos.Contona Paragraf :

1. Rama monḍhut mèjâ kaanghuy Budi mènangka persèn ulang tahun. Mèjâ

kasebbhut ḍâri kaju jhâtè, tèngghina korang langkong 75 cm, lèbârrâ korang

langkong 50 cm lanjhângnga 1,5 meter, bârnana coklat ngoḍâ, akor kalabân

kamar kennengnganna Budi bilâ ajhâr.

Paragrap è attas èsebbhut paragraf diskripsisabâb nyarèta’aghi bhâb persèn

ulang tahunna Budi, jhârbâ sareng okoran, bujud tor bârnaèpon

2. Ir. Soekarno aropa’aghi Presiden sè ḍâ’-aḍâ’ neng Indonesia, sè nyeppowè

ngabidhi taon 1945. Soekarno èyokom tor èbuwâng polana salèrana tatak

alabân Bâlândhâ, kantos salèrana bângal ajhârbâ’aghi bhâb Indonesia

mardhika sè ajhâjhuluk Pancasila tor abhâḍhi BPUPKI. Soekarno asareng

Mohammad Hatta mènangka bâkkèlla rakyat Indonesia è tangghâl 17

Agustus1945 ngomommaghi bhâb Kamardhika’an. Sè kaḍuwâ ètangkep

Bâlândhâ è taon 1948 tor è buwâng ḍâ’ Bengkulu. Soekarno èpabâli ḍâ’ Jokya è

taon 1949 tor è pangastanè Prèsiden polè. È taon 1955 salèrana asareng

naghârâ non blok neng è konfrensi Asia Afrika, apidato bhâb lalabânan ka

Bâlândhâ. Sadhâjâ kaoḍi’ânna èbhâktèyaghi ka’angghuy naghârâ.

Paragraf è attas nyarèta’aghi paragraf narasi polana ajhârbâ’aghi bhâb Ir.

Soekarno abhillâi naghârâ.

3. Flu burung aropa’aghi sèttong panyakèt sè bisa ngallè ḍâ’ orèng laèn, paḍâ

sareng virus influenza, lantarannèpon ḍâri kèbân mano’, mèlaèpon pas

ènyamaè flu burung. Nyama laèn dâri panyakèt ka’ ḍinto afian influenza.

Mènangka kasussèpon èngghi panèka:

a. Kasus suspect

Èngghi panèka orèng sè ècapo’panyakèt ISPA. Ḍhâ-tanḍhâna, panassa

bhâdhân 380

C, abâto’an torsongkan gherrungan tor amèro’an kapprana

abiddhâ samènggu, sabellunna orèng ka’ ḍinto kapprana toman along-polong

sareng mano’.

b. Kasus pro bable

Èngghi panèka panyakèt sè kodhu è talèktèghi neng laboratorium, ponapa

orèng kasebbhut ètangko panyakèt influenza A (H5NI). Ompamana tes HI sè

aghuna’aghi H5NI ḍâlem bâkto sè sakejjhâ’ kapprana bisa adhingghâl omor.

Paraggraf è attas èsebbhut paragraf eksposisi polana ajhârbâ’aghi bhâb flu

burung kalabân cè’ jhârbâna.

4. Manabi sampèyan èngghâl mangkat ḍâ’ sèttong kennengngan ka’angghuy
jâr�kalènjâr, kapprana sampèyan kodhu ajâgâ kasèhadhân bâdhân, beccè’na

aḍhâ’âr vitamin sopajâ bhâdhân sèhat, è antarana:vitamin A, B komplek, tor

vitamin C, tor multivitamin (vitamin D) sè aghuna mongghu tolang, tor jhughân

vitamin E sè aghuna ḍâ’ kasèhadhânna kolè’.

Paraggraf è attas èsebbhut paragraf persuasi sabâb ghâḍhuwân tujjhuwân

ka’angghuy ngajhâk para maos sopajâ kasokan aghuna’aghi sèttong produk

obhât.

5. Peluncuan sè biyasa èparèngngaghi ḍâ’ rèd – morèd otabâ mahasiswa anyar

ampon abit andhâddhiyâghi potegghâ pèkkèrannèpon para orèng seppo.

Sabâbbhâ, è ḍâlem peluncuan bânnya’ kadhâddiyân para senior aparèng

okoman sè nyabâbbâghi bhârâ’âla ḍâ’ na’-kana’ sè noro’ plonco. Mèla ka’ḍinto

bânnya’ orèng sè apamangghi jhâ’ peluncuan ka’ḍinto kodhu èyambuwâghi.

Kalabân ngobâ bujut ḍari ploncoan ḍâ’ ospek tantowèpon maghârsarè

langkong bânnya’ saroju’ sabâb oca’ ospek ka’ḍinto tasambhung kalabân

okoman – okoman ka’angghuy ngoji mental, bâdhân, otabâ ngagem

rarengghân sè loco. Nangèng ḍa’ bângaseppo cokop bhunga manabi pottrana

narèma okoman sè kadhi ka’ḍinto èngghalè dhibi’na èparèpot ka’angghuy

nyaḍiyâ’âghi bârâghât sè cokop rajâ. Saè bârâghât kuliah tor bârâghât

ka’angghuy ponḍhughân. Orèng seppo talebât kocèbhâ manabi pottrana

dhâddhi korban kancana otabâ kaka’ kellassa (senior).

Paragraf è attas èsambhât paragraf argumentasi polana paragraf kasebhut

maparcajâ sè maos sopajâ saroju’ kalabân baḍâna obâ’ân lalampa’anospek sè

bânnya’ makalowar bârâghât orèng towa langkong saroju’ manabi lalampa’an

ospek èghântè’è sareng ngennallaghi kampus.
Artikel Berikutnya :

Contoh Ghancaran Bahasa MaduraBaca Artikel Lainnya :


Puisi Bahasa Madura
Ghancaran Bahasa Madura
Carpan Bahasa Madura

Post a Comment for "Macemmaa Ghancaran Bahasa Madura"