Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Okara Langsung ban Okara Ta' Langsung

Okara Langsung ban Okara Ta' Langsung

Pada Kesempatan kali ini materi kita adalah Okara Langsung ban Okara Ta' Langsung, Okara langsung dan okara ta' langsung biasa ditemukan di materi carèta panda' atau carpan dan pada materi drama.


Sama halnya seperti dalam mata pelajaran bahasa indonesia, sebenarnya hanya istilahnya saja yang berbeda. Apabila dalam bahasa indonesia kedua kata ini ditranslate menjadi "Kalimat Langsung" dan "Kalimat tidak Langsung".

Unsur kebahasaan sè aropa okara langsung otabâ okara ta’ langsung. Salaèn panèka è ḍâlem sèttong drama’ bâḍâ jhughân okara nyanḍhâng (pasif) bân okara lako (aktif). Neng ḍâlem lalampa’an sè kapèng ḍuwâ’ panèka bhâkal è jhârbâ’âghiyâ ponapa sè èmaksot okara langsung, okara ta’ langsung, okara nyanḍhâng (pasif), bân okara aktif jhughânan cèrèna okara kasebbhut è ḍâlem carèta drama.

A. Okara langsung

Okara langsung èngghi panèka okara sè èkoca’aghi langsung ḍâ’ ka orèng sè ètojjhu. Okara langsung panèka ètandhâi sareng tanḍhâ kèpè’ (" ... ").

Cèrèna okara langsung:

1. Neng okara langsung petthèghân ètanḍhâi sareng tanḍhâ kèpè’.

2. Horop sè ḍâ’-aḍâ’ aghuna’aghi horop rajâ.

3. Okara petthèghân bân okara pangerèng èpèsa kalabân tanḍhâ bâca (,) koma.

4. Okara langsung sè aropa ḍhâ-kanḍhâ sè aongrot kodhu aghuna’aghi tandhâ bâca titi’ ḍuwâ’ (:) èaḍâ’na okara langsung.

5. Pola sosonanna

Sè ngèrèngè tanḍhâ, “ kèpè’”

Tanḍhâ kèpè’, “ sè ngèrèngè ”

“Tanḍhâ kèpè’ ”, sè ngèrèngè, “ tanḍhâ kèpè’”

6. Carana maos neng okara kotèbhân intonasina ètekket sakonè’

Conto okara langsung:

Èbhu nyoro, “mellèyaghi Èbu bujâ neng bârung!”

“ Jhâ’ aghuli” ca’na polisi ḍâ’ malèng.

“ Sapa sè abhersè’è kellas arèya?” ca’èpon bu ghuru sabellunna pangajhârân èkabidhi. 

“ Ka’, bâ’na èyolo’ bapa’” ca’èpon Èbhu, “ bâ’nâ èsoro ngakan so bapa’na.

Budi ngoca’: “ Sèngko’ terro èntarra ka Situbândâ.”


B. Okara ta’ langsung

Okara ta’ langsung èngghi panèka okara sè alaporraghi ponapa sè èkoca’aghi orèng

Cèrèna okara ta’ langsung

1. Ta’ aghuna’aghi tanḍhâ kèpè’

2. Intonasina sè maos rata.

3. Bâḍâ aobâna oca’ ghântèna orèng

Contona okara ta’ langsung

1. Èbhu makon kaulâ ka’angghuy ngaterraghi sorat ḍâ’ kantorra Èppa’.

2. Polisi nyenthak malèng sè katello sè ghi’ bhuru èpegghâ’ ka’angghuy maso’ tong-sèttong. 

3. Wartawan atanya ka kopala polisi pasèra bisaos sè dhâddhi panglakona bom Bali. 

4. Handa ngoca’ ka kaka’na jhâ’ abâ’na èyolok Eppa’ ka’angghuy neḍḍhâ. 


C. Okara lako (aktif)

Okara aktif èngghi panèka okara sè subyeknya alako sèttong kalakowan. Okara aktif biyasana èyawwâli awalan me- otabâ ber-

Cèrè-cèrè ḍâri okara lako (aktif):

1. Jhejjherrâ dhâddhi panglako

2. Carètana aghânḍhu’ awalan me- otabâ ber3. Carètana tamaso’ oca’ lako aus.

Conto okara lako (aktif):

1. Ale’ maos buku bâca’an

2. Tatang amaèn ebbal

3. Yuli manḍi è kolam rennang

4. Wawan marè mellè buku ghâmbhâr


D. Okara nyanḍhâng (pasif)

Okara pasif èngghi panèka okara sè subjeknya èkenneng sèttong kalakowan. Okara pasif biyasana èyawwâli awalan ter- otabâ di

Cèrè-cèrè okara nyanḍhâng (pasif) 

1. Subjeknya sebagai penderita

2. Predikatnya aghânḍhu’ awalan di-, ter, otabâ ter-kan

3. Predikatnya aropa predikat persona(oca’ ghântè orèng sè èsosol oca’ lako sè ta’ aghâḍhuwân awalan) 

Conto okara nyanḍhâng (pasif):

1. Pa’ Klebun èpèntaè partangghungjâwâbân sareng pa’ Camat.

2. Ajâm èpokol Udin

3. Kembhâng anggrek celleng ka’dissa èkènnèng eḍḍhâ’ Anita

4. Jhuko’ koncel èmassa’ Bu Susi


Maos Patètè Tokèlan Drama è bâbâ panèka!

Sè ajhuwâl : ”Ngèrèng Lè’ Èyatorè, tarnya’ sareng oto’ ghi’ seggher’ ”

Dewi : ”Saghintèlla bârampa tarnya’na ?”

Sè ajhuwâl : ”Ta’ larang Lè’ , coma lèma ratos ropèya”.

Dewi : ”Abbâ ghânèka larang Bhuk, torè jhâ’ rang-larang”.

Sè ajhuwâl : ”Jhâ’ aḍhâbu larang Lè’...oladhi bhârângnga, jhenno tor seggher.

Dewi : Mon tello ratos bârâmma ?

Sè ajhuwâl : ”Ḍu ma’ ghi’ ètabâr polè, maskè nyarèya sapasar panèka  sè palèng moḍâ.

Dewi : ”Ghi pon pa’ ratos, mon ta’ èparèngngaghi èngghi  ampon... 

Sè ajhuwâl :”Ngobângana saponapa ghintèl Lè’?”

Dewi : ”Lèma’ ( mèlè ghintèlan tarnya’ lajhu majâr arghâna )”

Sè ajhuwâl : ”Sakalangkong Lè’ ( pas ngala’ tarnya’na saghintèl lajhu  èbhes-ghibhessaghi ) Ghârus....ghârus èbelli  prabân…ghârus…ghârus  jhâ’ sampè’ abân… 

Dewi : “Hè … hè …. kaulâ pon ghâḍhuwân’ ana’ Bhu’….

Sè ajhuwâl : ”Ajhelling ka Dewi sambi aghellâ’ ”


Demikian postingan kali ini mengenai Okara Langsung ban Okara Ta' Langsung, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Post a Comment for "Okara Langsung ban Okara Ta' Langsung"