Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Drama Bahasa Madura



Drama 











Oca' drama aghandu arte engghi paneka macemma sastra se aropaaghi tandha
pokok edhalem careta kaangghuy epadhaddhi tatengghun eattas pangghung. 
Seekacareta paneka aghambarraghi kadhaddhiyan neng kaodhi'an ren
saaren.  Tantona sengangghit drama ngaghunge bakto kaangghuy mamaso' hal
hal sebenne kadhaddhiyan edhalem kaodhi'an re saare. Sengangghit drama e
dhalem drama badha acem macem careta, eantara epon:



1. Drama Tragedi

     Engghi paneka drama senyaretaaghi bisa nombhuwaghi rasa sossa tor neserra oreng se ngoladhi.

2. Drama Komedi

     Engghi paneka drama careta epon da'oreng sengoladhi nombhowaghi rassa perak tor loco.

3. Drama Trage Komedi

     Engghi paneka drama se careta epon bisa nombhuwaghi rassa perak tor locho sareng rassa sossa padha badha.

4. Drama Farce

     Engghi paneka drama se careta epon

5. Drama Tablo

      Engghi paneka drama se careta epon aesse gerakan semata



Bagian bagian Drama :

1. Alur ( Dhasarra settong careta se kabannya'an aropa mamolana kadhaddhiyan)

2. Bhabhaghan  ( Ghalimpo'na kadhaddhiyan dalem careta neng settong drama)

3. Tokoh Drama( Panglako edhalem drama), aghandhu tello baghiyan

a. Bagian Fisiologis(Aropaaghi kabhadaanna badhana sae lake' otaba bine' sareng salerana)

b.  Bagian sosiologis( Aropaaghi pangkaddha sakola'an, aghamana, sareng ideologina)

c. Bagian Psikologis(Aropaaghi kapenterranna, bhabhateggha , ban laenna.

4. Latar( Aropaaghi kennengan sareng baktona settong kadhaddhiyan edhalem careta)

5. Pakakas( Aropaaghi ponapa seekaparlo kaangghuy mabadha tatengghun eattas pangghung)

6. Bhasa seeghunaaghi kodhu akor sareng babateg, tor pangkaddha tokoh



Katerangan:



Prolog( Settong kadhaddhiyan sengawalle settong tatengghun drama tarkadhang aesse pamaosan sadhaja seamaen drama).



Dialog( Catorra oeng separeppa'na amen drama. Melana bhasa seeghunaaghi
kodhu ghampang ekangarte oreng senengghu Kong langkong dhalem aghunaaghi
bhasa).



Epilog(Aesse pongkasan drama, biasana aesse pamaosan pokeddha careta kantos oreng senengghu ngerte dhe'jhalenna careta)

Post a Comment for "Drama Bahasa Madura"