Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Tradisi Ojhung Madura, Budaya Suku Madura

 Tradisi Ojhung Madura

Ojhung èngghi panèka bhuḍhâjâ tradisional rè-karèna lalampan religi magis jhâman kona è Madhurâ. Namong bisaos samangkèn ta’ saḍhâjâ kennengngan è Madhurâ sè ngalampa’aghi artèèpon namong sabâgiyân kennengngan è Madhurâ sè ghi’ ngalampa’aghi otamaèpon neng pasèsèr ḍâjâ akaḍhi è dhisa Aèngmèra, Kacamadhân Bâtopotè Kabhupatèn Songennep. È kennengngan ghâpanèka pagghun malarat aèng, ponapa polè manabi kalerressan nèmor kara. Neng dhisa Aèng Mèra namong bâḍâ sèttong somor sè ènyamaè somor sè Pènangcangka. 

Tradisi Ojhung Madura, Budaya Suku Madura
ojhung


Manabi somor ghâpanèka ampon asat sombherrâ, bârghâ dhisa Aèngmèra ampon laèp aèng. Sè sapanèka ngabidhi ghi’ jhâman kona, manabi ampon asat aèngnga somor sè Pènangcangka bârghâ dhisa Aèngmèra lajhu ngalampa’aghi rokat ritual magis sè aropa tangghâ’ân Ojhung. Ka’angghuy mènta ojhân ḍâ’ ka Sè Araksa bhumè. Ojhung panèka aropa tokar.

Èn-maènan sè èlampa’aghi sareng ngangoḍâdhân neng dhisa Aèngmèra. Dhimèn sadhâjâ dhisa è pasèsèr ḍâjâ kabhupatèn Songennep paḍâ mabâḍâ Ojhung otamaèpon nalèka ghi’ jhâman rato, sabâb Bâto Potè ḍhimèn onèng dhâddhi pusat karajhâ’ân Songennep. Ghi’ ngè-tangè èbâḍâ’âghiyâ rokat, ngangoḍâdhân dhisa Aèngmèra ampon alatè amaèn Ojhung. Mènorot cator para seppo dhisa Aèngmèra, sè amaèn Ojhung panèka kantos loka, sakonè’na bhâdhânna sè èkennèng pokol kantos beddheng. 

Ghi’ jhâman kona manabi Ojhung parappa’na dhâddhi, tarkaḍhâng sakèng hoso’na sè salang pokol kantos bâḍâ sè tasambhet, mèlana ka’angghuy nyegghâ sè sapanèka lajhu èbâḍâ’âghi ellèt, otabâ sè èsambhât bhâbhuto, èngghi panèka orèng sè bhâḍhi mèsa sè pareppa’na amaèn Ojhung manabi ampon hoso’. 

Sè amaèn Ojhung panèka ngangoḍâdhân sè saghânḍhing omorra sareng rajâna bhâdhânna. Serrèna Ojhung panèka aropa’aghi rè-karèna bhuḍhâjâ religi-magis sè amaèn ta’ èbâjâr, sabâb sè amaèn aromasa ghâḍhuwân kawâjibhân moral ka’annghuy kaparlowan dhisa. Salaèn ghâpanèka, bâḍâ atoranna èngghi panèka sè bisa èpokol namong ḍâri tabu’ ka attas, ta’ kèngèng mokol mowa, mala mowa mabi topong ka’angghuy ta’ kennèng pokol. Sè amaèn ta’ ollè anapso ka’angghuy nganèyajâ mosona. Serrèna Ojhung panèka asèpat religi-magis taḍâ’ sè kala taḍâ’ sè mennang sè amaèn namong ghâḍhuwân sèttong tojjhuwân èngghi panèka nekkanè rokat mènta ojhân. Mèlana sè amaèn èrabât sareng orèng sè ahli magis. Sè ahli magis panèka èyangghep ghâḍhuwân kakowadhân makala moso sè pareppa’na amaèn Ojhung, ompamaèpon: kol-pokolla lajhu potong, sè aojhung lajhu lemmes, kalengnger. Namong loka marghâ kennèng pokol biyasana sareng sè Ahli magis (sè ngellèsè ) orèng sè loka ghâpanèka lajhu èyosap lokana, loka bhuru lajhu èlang ta’ alampat. Ojhung ta’ apangèrèng tabbhuwân saronèn tapè ètoro’è monyèèpon ḍhungḍhung (ḍâri kaju rajâ sè èlobângè akadhi thongthong ḍâri perrèng) sè èsebbhut Okol. Sa’abiddhâ addhuwân Ojhung Okol terros ètabbhu èpakajâ. 

(Ėsalèn ḍâri buku : Madura dalam sebuah potret, ASAS, 2015)

Post a Comment for " Tradisi Ojhung Madura, Budaya Suku Madura"