Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Contoh Ghancaran Bahasa Madura


Contoh Ghancaran Bahasa MaduraContoh Ghancaran Bahasa Madura

1. Contoh Ghancaran Narasi Bahasa Madura
Bâkto laodhân, Roy nolès neng è buku agenda sambi neḍḍhâ sangona sè èbhâkta ḍâri compo’na. Jhâ’ – sakejjhâ’, sèrana aḍânga ka ghâbhâgghâ perpustakaan, makerso’ alès, tor mèsem sambi nolès acora’ neng è perpustakaan ka’ḍinto namong bâḍâ Roy kadhibi’ân.

Paragraf è attas tamaso’ teks narasi polana teks kasebbhut bâḍâ kadhâddhiyân sè è jhâlânè sareng Roy.


2. Contoh Ghancaran Eksposisi Bahasa Madura


Orèng sè dhujân aroko’ cè’ ghâmpangnga aghânḍhu’ panyakèt. Nangèng bâdhân kaulâ angghâḍhuwi pamangghi jhâ’ kokossa roko’ sè èsergu’ orèng sè ta’ aroko’ langkong bhâbhâjâ, sabâb kokos ghâpanèka maghâmpang ḍâtengnga panyakèt kangker.Sè ḍâ’-aḍâ’, sanaosa orèng sè ta’ aroko’ ka’ḍinto namong nyergu’ kokos sakonè’ ètèmbhâng orèng sè aroko’, nangèng ca’èpon orèng sè ngalampa’aghi panalèktèghân, kokos sè èsergu’ orèng sè ta’ aroko’ ka’ḍinto aghânḍhu’ zat kimia sè bâḍâ raconna sè sanget rajâ bhâbhâjâna.Kokos sè aghânḍhu’ racon ghellâ’ bânnya’na tèkel tello kalèna kokos sè aèssè benzo-apyrene, enem kalè langkong bânnya’ kokos sè aèssè loluene, sareng langkong bânnya’ 50 kalè tèkellan dimenthyl nitrosamine sè èsergu’ orèng sè aroko’. È bingkèng arè, kokos sè èsergu’ orèng sè ta’ aroko’ghellâ’ ambhâbhâjânè ḍâ’ bhâdhânna orèng ghellâ’.Sè nomer ḍuwa’, hasèl panalèktèghân sè bhuruwân bisaos ampon aḍhâbuwâghi jhâ’ orèng sè ta’aroko’ langkong ghâmpang ècapo’ kangker katèmbhâng orèng sè aroko’. Panalèktèghân ghellâ’ jhughân aḍhâbuwaghi jhâ’ orèng sè ta’ aroko’ ghâmpang ècapo’ panyakèt kangker ḍârâ, otabâ leukimia, 6-8 kalè langkong bânnya’ ḍâri orèng sè aroko’, sareng bhâbhâjâ kangker serviks sè bânnya’na 3-4 kalè langkong segghut katèmbhâng orèng sè aroko’.Kapèng tello’na, hasèl panalèktèghân sè kèng-bingkèng ampon mangghi’i jhâ’ kokossa roko’ sè aghânḍhu’ coinine sareng thiocynate èpangghi’i è ḍâlem ḍârâna, kemmèna, sareng jhâillâ orèng dhibâsa sè ta’ aroko’, jhughân na’- kana’ sareng bhaji’ sè bâḍâ è ḍâlem kanḍungan.Totor lekkas, saèstona pangghibâddhâ kokossa roko’ ka’ḍinto langkong rajâ mongghu ḍâ’ orèng sè ta’ aroko’. Mèlaèpon, orèng sè ta’aroko’ nangèng segghut aghâlimpo’ sareng orèng sè aroko’ langkong ghâmpang ècapo’ panyakèt kangker katèmbhâng orèng sè ta’ aroko’ sè ta’ onèng aghâlimpo’ sareng orèng sè aroko’.

“Èmadhurâ’aghi ḍâ’ bhâsa Madhurâ sareng H. Sastro, Prof. Abdus Syukur Ghazali, jhughân Moch. Mi’rod W.”Paragraf è attas tamaso’ Eksposisi polana ḍâlem teks bâḍâ jhâjhârbâ’ân sè
jhâk-ngajhâk orèng laèn sopajâ nyaroju’i ḍâ’ pamangghina orèng sè nyerrat.
Salaènna ka’ḍinto orèng sè nyerrat aparèng pamangghi mètorot abâ’na dhibi’.
Pamangghina ghellâ’ ta’ mabi nyo’on saroju’na orèng sè maos.
3. Contoh Ghancaran Persuasi Bahasa Madura
Susu saè mongghu kasèhadhân. Susu aghânḍhu’ bânnya’ kalsium sè sanget
apaghuna ka’angghuy tombuna tolang. Salaèn ka’ḍinto, susu jhughân aghâḍuwân
bânnya’ protein sè bisa abhânto orèng ka’angghuy tombuna sèl, tombuna dhâghing
ora’, nolak maso’na panyakèt (sistem imun).Pramèla ḍâri ka’ḍinto ngèrèng
pabânnya’ aḍhâ’âr susu ma’lè bhâdhânna segger.Paragraf è attas tamaso’ teks persuasi sè ka’ḍimma è ḍâlem teks kasebbhut bâḍâ
okara sè sèpaddhâ ngajhâk para maos ka’angghuy ngalakonè ponapa sè
èḍhâbuwâghi è ḍâlem teks, kadhiyâ oca’ “Pramèla ḍâri ka’ḍinto ngèrèng...“.
4. Contoh Ghancaran Argumentasi Bahasa Madura
Sabâgiyân na’-kana’ Indonesia ta’ bisa arassa’aghi sennengnga dhâddhi na’-
kana’. Jhâjhârbâ’an ka’ḍinto èkonjhârraghi sareng pakar psikologi pendidikan
Sukarton ( 1992 ) jhâ’ na’-kana’ kènè’ ḍâ’ bâbâ omor 15 taon ampon èsoro nyarè
èngon sareng rèng seppona.Ompamana èpadhâddhi orèng ngamèn, ngemmis,
otabâna nyarè rop-porop, saterrossèpon hasèlla èbâgi ka orèng towana mènangka
bârâghâddhâ oḍi’. Kong-langkong ngabidhi jhâman krisis monètèr orèng seppo
èngghâl malako potrana mènangka nyokobhin kabhutowan oḍi’.Paragraf è attas tamaso’ teks argumentasi polana è ḍâlem teks kasebhut sè nyerrat
ampon ajhârbâ’aghi sèttong pamangghi sè ètoro’è sareng buktè-buktè.
5. Contoh Ghancaran Eksposisi Bahasa Madura
Ciplukan aropa’aghi sèttong tamennan sè tombu neng è bhut-ombhut sè ta’
bheccer. Bisa èpangghi’i neng sambhârâng mosèm. Tombuwân ka’ḍinto
tèngghièpon 30 – 50 CM, bhungkana abârna bhiru, buwâna bungkol abârna konèng,
salaèn rassana manès, buwa ciplukan amanfaat bisa mabârâs pan-saponapan
panyakèt.Paraggraf è attas tamaso’ teks eksposisi polana è ḍâlem teks kasebbhut sè nyerrat
aparèng sèttong pangaonèngan bhâb tombuwân èngghi panèka Ciplukan kantos
para maos ngaghâli ponapa tombuwan kasebbhut.


Post a Comment for "Contoh Ghancaran Bahasa Madura"