Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Contoh Puisi Bahasa Madura, Puisi Kona dan Puisi Anyar


Contoh Puisi Bahasa Madura, Puisi Kona dan Puisi Anyarcontoh puisi madura, puisi kona puisi anyar

1. Contoh Puisi Bahasa Madura : Kasta (Sesal/Penyesalan)

KASTA


Angghidhân: Abdul Gani

Pangarep bisa ècanḍhâk


Ètegghu’i terro èpasekkenna


Pola bisa èkaè’aghi ka ngen-angen


Dhâddhiyâ ghâmbhâr gântheng


Nyonar sè cekka’ ḍâlem oḍi’


Sèkobâsa ghâmbhârrâ laèn


Ghâmbhâr sokkla


Ta’ bisa aobâ


Abârna hakèkat


Ro’om hèkmat


Ta’ ḍugghâ


Namong bisa kasta

2. Contoh Puisi Bahasa Madura : JHÂNJHI (Janji)

JHÂNJHI


Angghidhân: Abdul Gani

Nalèka ènga’ ka jhânjhi


Terro rampa’a


Tapè ro’omma ḍuwâ’ jhâlan


Atè bân pèkkèr ta’ paḍâ


Bâḍâ sala


Bâḍâ bhenḍer


Tapè jhânjhi tèngghi


Pagghun ongkol


Bhenḍer dhâddhi sala


Sala dhâddhi bhenḍer


Ta’ kèra sala


Sala sala sala


Bhenḍer bhenḍer3. Contoh Puisi Bahasa Madura : TANG NYABȂ GHUN SAKERRA’ (Nyawaku Hanya Seiris)


TANG NYABȂ GHUN SAKERRA’


Angghidhânna: Abdul Gani

Satèya sèngko’ manjheng


Mandheng tokang tèngghâr


Sarḍâḍu Bâlandhâ bân kamalaradhânna bhângsa


È Lon-alon Lu’-ghulu’

Tang nyabâ pajhât ghun sakerra’


Tapè ta’ tako’ apèsa bi’ tang raghâ


Kalamon asabâb abhillâi naghârâ

Sèngko’ aromasa la ta’ sèsèp ḍâri pasthè


Tapè tolong lèllanè


Tang mowa jhâ’ sampè’ tatoktok


Kalabân kamalaradhân bân sapatuna Bâlândhâ.

Tang nyabâ pajhât ghun sakerra’


Tapè ta’ tako’ èkala’ tokang tèngghâr Bâlândhâ


Ta’ tako’ lobângngâ tèngghâr èpamaso’ ka colo’


È ḍinna’ è Lon-alon Lu’-ghulu’


4. Contoh Puisi Bahasa Madura : Ningnang Ningghung
Ningnang Ningghung


Angghidhânna: Adien

Nongghâl dzât


Sè jhârbâ’âghi ... bhernèng, ngacèrnang


Sè amorbhâ jhâgât ...


Kongsè Maha Aghung


Ningnang ninghung


Ta’ ning laèn sè èsembhâ


Angèng ... Allah sè nongghâl


Dzat sè amorbhâ jhâghât


Bân sadhâjâ mahlok

Èḍhâbuwaghi ḍâlem bâburughân ...


Sanajjhân tang kabulâ kabbhi


Ta’ nyembhâ ... tor pamaloppa ... ḍâ’ dzat


Sè nongghâl sampè’ akhèr jhâman...


Dzat sè nongghâl nèko


Pagghun ngeccèt cabbhi


Tor sadhâjâ tombuwân è morbhâ jhâghât

Manossa oḍi’ kongang mèlè


Becce’ ... jhubâ’ ḍâlem larjhâp tèngka’na


Bilâ taḍâ’ bhâkal bâḍâ


Bilâ ampon bâḍâ bhâkal taḍâ’ polè


Sèttong pangrènget ... mongghu


Ḍâ’ sadâjâ manossa

Ningnang ninghung


Ghumatè ... ḍâlem pèkkèr sè jhuntrong


Tor ghulina atè sè jhekjhek ...


Ngalèning ... ngaghungngaghi ...


Dzat sè Aghungât


Sè jhârbâ’âghi ... bhernèng, ngacèrnang.5. Contoh Puisi Bahasa Madura : Alako Berrâ’ Apello Konèng
Alako Berrâ’ Apello Konèng


Angghidhân: M. Hafid Effendy

Rèng Madhurâ jhâjhulugghâ


Lako berrâ’ nyabâna, pello konèng komandhinna


Sabbhân arè ajingjing sol-taghisol


Namong nyarè nasè’ saompa’an mongghu na’potona

Rèng Madhurâ pellona èkapanḍi, napsona sè aghunjâk


pagghun taḍâ’ paḍâ


Rèng Madhurâ, lakè’ binè’ alako berrâ’ apello konèng.


Tep-tebbhâ jhemjhem bân rajjhâ kabaḍâ’ânna rèng Madhurâ


Alako berrâ’ ampon dhâddhi kaoḍi’ânna


Sèyang malem abhuru alako berrâ’ apello konèng


Rèng Madhurâ taḍâ’ lajjânna


Rèng Madhurâ taḍâ’ lambânna


Rèng Madhurâ kerras tapè akerrès


Rèng Madhurâ kalonta tèngka polana


6. Contoh Puisi Bahasa Madura : SOMOR TANTO


SOMOR TANTO


Angghidhân: M. Hafid Effendy

Berrit jhâjhulugghâ


Berrit kalontana


Berrit mongghu ḍâ’ sè parcajâ


Somor tanto aèngnga lebbhur sombherrâ kaoḍi’ân


Somor tanto namong rèng kona sè tao


Somor tanto namong rèng sè angrasa seppo sè tao


Tarkaḍhâng angrasa berrit


Esèttong panemmo sè taḍâ’ paḍâ

Aghumbâ’ aèngnga lebbhur


Ngacèrnang bhersè bân asrè


Sombher sè ta’ bu-ambu


Kakobâsa’anna sè Aghung taḍâ’ paḍâ


Tapè bilâ taḍâ’ rokat, dhâddhi berriddhâ ḍâ’ sakabbhinna bhâlâ tatangghâ


Namong rèng sè semma’ ka sè Aghung sè bisa arabât
Post a Comment for "Contoh Puisi Bahasa Madura, Puisi Kona dan Puisi Anyar"